top of page
Algemene verkoopsvoorwaarden Doktersvoorschrift.be.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR TRANSACTIES VIA DEZE SITE 


Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de transacties via de Internetsites van drukkerij Merjan bvba / Papierland.


Artikel 1: Toepassingsgebied 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij drukkerij MERJAN / PAPIERLAND er uitdrukkelijk van afwijkt in zijn eigen algemene voorwaarden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de verkoper die zijn producten en/of diensten aanbiedt via de "www.doktersvoorschrift.be" (hierna de "Verkoper" genoemd), en de professionele koper (hierna de "Koper" genoemd).
1.3 Een professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die onder een geregistreerd BTW-nummer of vrij beroep producten en/of diensten verwerft uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden. Door het ingeven van een BTW-nummer bij zijn bestelling wordt de koper onweerlegbaar vermoed een professionele koper te zijn. Een niet-professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten verwerft uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden.
1.4 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn op identieke wijze van toepassing op professionele en niet-professionele kopers, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
1.5 Door het sluiten van de Overeenkomst aanvaardt de Koper ondubbelzinning de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Kopers worden ten stelligste aangeraden om bij het plaatsen van een bestelling de algemene voorwaarden (die ten allen tijde kunnen veranderen) af te drukken en bij te houden samen met de overige (elektronische) correspondentie aangaande de Overeenkomst.
1.6 De algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op het ogenblik dat de Overeenkomst wordt afgesloten, worden samen met de andere transactiegegevens opgeslagen in een gegevensbestand op het ogenblik dat de Overeenkomst is afgesloten. 
In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure kunnen partijen beroep doen op een uittreksel uit dit gegevensbestand dat betrekking heeft op hun transactie. 

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst 
2.1 Indien de Koper aan drukkerij MERJAN elektronisch een bepaald product en/of dienst aangeboden via de E-shop van drukkerij MERJAN bestelt, zal drukkerij MERJAN deze bestelling per e-mail bevestigen op het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven. Tegelijk met deze bevestiging verstrekt drukkerij MERJAN informatie over de prijs van het bestelde product en/of dienst met inbegrip van eventuele belastingen of heffingen, de leveringskost van de producten en/of diensten, het totaalbedrag dat betaald zal worden door de Koper, alsmede de plaats en termijn van levering. 
2.2 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen van zodra de e-mail waarin de bestelling wordt bevestigd naar het door de Koper opgegeven e-mailadres is verzonden. 
2.3 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van drukkerij MERJAN.
2.4 Drukkerij MERJAN heeft de volledige vrijheid om een bestelling al dan niet te bevestigen. In de mate van het mogelijke zal de bevestiging ten laatste gebeuren drie (3) werkdagen na de bestelling. Indien drukkerij MERJAN de bestelling niet bevestigt, zal drukkerij MERJAN de reden hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Koper meedelen. 
2.5 Drukkerij MERJAN en/of Promedia heeft de volledige vrijheid om een Koper uit te sluiten van het gebruik van respectievelijk de E-shop van drukkerij MERJAN en/of de Internetsites van Promedia. 

Artikel 3: Verzaking aan de Overeenkomst 
3.1 De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op professionele kopers. 
3.2 Binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na de ontvangst van het product heeft de Koper het recht om aan de Overeenkomst te verzaken. De Koper moet drukkerij MERJAN binnen voornoemde termijn per e-mail informeren van deze verzaking. De Koper zal binnen zeven (7) dagen nadat hij drukkerij MERJAN heeft geïnformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden aan drukkerij MERJAN. 
3.3 De Koper heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de producten genoemd in artikel 80 § 4 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna de "Handelspraktijkenwet" genoemd). Zulks zal uitdrukkelijk worden aangegeven door drukkerij MERJAN in zijn E-shop bij het bewuste product. Deze producten zijn: 
producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de Koper is verbroken. 
3.4 In geval van diensten heeft de Koper de mogelijkheid om te verzaken aan de Overeenkomst binnen een termijn van zeven (7) werkdagen, vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten. De Koper moet drukkerij MERJAN binnen voornoemde termijn per e-mail informeren omtrent deze verzaking. 
3.5 De Koper heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de diensten genoemd in artikel 80 § 4 van de Handelspraktijkenwet. Zulks zal uitdrukkelijk worden aangegeven door drukkerij MERJAN in zijn E-shop bij de bewuste dienst. Deze diensten zijn: 
diensten waarvan de uitvoering met instemming van de Koper begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn van zeven (7) werkdagen.

 

3.6 In geval van verzaking aan de Overeenkomst moet de Koper op eigen kosten en op eigen risico het geleverde product terugzenden naar drukkerij MERJAN. 
3.7 De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de bijbehorende factuur en de originele leveringsbrief. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn uitgepakt, losgemaakt of gebruikt.
3.8  Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal drukkerij MERJAN de Koper hieromtrent informeren en zal drukkerij MERJAN de teruggezonden producten niet aanvaarden. De Koper kan in een dergelijk geval niet aan de Overeenkomst verzaken. 
Na het verstrijken van deze termijn van vijftien (15) dagen kan drukkerij MERJAN de staat waarin het betreffende product is teruggezonden niet langer aan de Koper tegenwerpen.
3.9 Indien de Koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal drukkerij MERJAN de Koper het voor de betrokken producten en/of aangerekende diensten factuurbedrag, indien dit reeds door de Koper was voldaan aan drukkerij MERJAN, terugbetalen aan de Koper. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn, genoemd in artikel 3.8, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de Koper drukkerij MERJAN heeft meegedeeld aan de Overeenkomst te verzaken. 

Artikel 4: Prijzen 
4.1 De prijzen aangegeven op de E-shop van drukkerij MERJAN zijn in Euro uitgedrukt, exclusief BTW, inclusief vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 
4.2 Drukkerij MERJAN behoudt zich het recht voor om de prijzen, zoals aangegeven in zijn E-shop, te wijzigen.
4.3 Bij aanschaf van een product en/of dienst is de Koper gehouden om aan drukkerij MERJAN de prijs te betalen zoals deze ten tijde van de bestelling in de E-shop van drukkerij MERJAN was aangeduid. Echter, indien de prijs ondubbelzinnig een materi‘le vergissing betreft, is drukkerij MERJAN niet gehouden het product en/of de dienst tegen deze prijs te leveren aan de Koper. 

Artikel 5: Betaling 
5.1 Betalingen kunnen na levering van de producten gedaan worden op het rekeningnummer dat aangegeven staat op de bijgeleverde factuur.
5.2 De koper verbindt zich ertoe de betalingstermijn, op het factuur aangeduid, te respecteren. 

5.3 In geval van betaling middels een schriftelijke betaalopdracht, is de Koper gehouden om tot betaling over te gaan uiterlijk op de achtste (8e) werkdag na de bestelling (indien drukkerij MERJAN bij keuze voor een schriftelijke betaalopdracht betaling eist alvorens te leveren) of na ontvangst van levering (indien drukkerij MERJAN betaling na levering toestaat). 
5.4 In geval van laattijdige betaling, is de Koper vanaf de vastgestelde vervaldag gehouden om een verwijlinterest te betalen van 12% per jaar, welke maandelijks wordt berekend en aan de Koper in rekening gebracht. In dergelijk geval, zal op het bedrag van de op de vervaldag onbetaald gebleven facturen eveneens een verhoging van 15% worden geheven, met een minimum van 150 euro, als tussenkomst in de door de wanbetaling veroorzaakte administratieve en andere kosten. 
5.5 Indien de Koper in gebreke blijft om de betaling te voldoen, is drukkerij MERJAN gerechtigd om de Overeenkomst en de daarmee verbonden overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien drukkerij MERJAN hiertoe besluit, zal hij zo spoedig mogelijk de Koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Koper gehouden om de eventueel geleverde producten en/of diensten binnen zeven (7) dagen nadat de Overeenkomst is ontbonden op eigen kosten en op eigen risico terug te bezorgen aan drukkerij MERJAN. 
5.6 Indien de betreffende bank of kredietinstelling de betaling weigert, kan drukkerij MERJAN de Overeenkomst als onbestaand beschouwen. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van de geleverde producten en/of diensten gaat pas over op de Koper, nadat de verkoopprijs definitief en volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten en/of diensten gaat reeds over op het moment dat het product en/of de dienst aan de Koper wordt geleverd.

Artikel 7: De Levering 
7.1 De Koper zal in zijn bestelling de gewenste leveringsplaats, alsook de periodes waarop de levering bij voorkeur dient plaats te vinden, aangeven.
7.2 De leveringskosten zijn voor rekening van de verkoper, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
7.3 Indien de Koper niet aanwezig is bij de levering, en evenmin een voorziening heeft getroffen om in zijn plaats het product en/of de dienst in ontvangst te laten nemen, terwijl deze werd aangeboden op het door de Koper aangegeven adres en tijdens de door de Koper aangegeven periode, zal het product en/of de dienst op een later tijdstip worden geleverd. De Koper dient de bijkomende vervoerskosten te betalen. In geval van misbruik (bijvoorbeeld wanneer de Koper een vlotte levering herhaaldelijk tegenwerkt), heeft drukkerij MERJAN bovendien het recht om de Overeenkomst ongedaan te maken. Hij zal de Koper daarvan per e-mail op de hoogte brengen. De Koper kan in dat geval bovendien gehouden worden tot vergoeding van de eventueel door hem veroorzaakte schade. 
Indien de Koper heeft aangegeven dat hij de producten komt afhalen en hij dit niet doet vóór het verstrijken van de termijn gedurende dewelke de producten te zijner beschikking staan, dient de Koper de eventueel bijkomende (vervoers-, administratieve, behandelings-) kosten te betalen. Drukkerij MERJAN heeft bovendien het recht om de overeenkomst ongedaan te maken. Hij zal de Koper daarvan per e-mail op de hoogte brengen. De Koper kan in dat geval bovendien gehouden worden tot vergoeding van de eventueel door hem veroorzaakte schade. 
7.4 Producten en/of diensten zullen worden geleverd door de vervoerder aangeduid door drukkerij MERJAN, tenzij Koper en Verkoper dit anders overeenkomen.
7.5 In beginsel zal de levering pas plaatsvinden wanneer alle bestelde producten bij drukkerij MERJAN in voorraad zijn. Niettemin spant drukkerij MERJAN zich in om de producten en/of diensten te leveren op de plaats en binnen de termijn welke is aangegeven in de bestelling, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de bestelling van het product en/of de dienst, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7.6 Drukkerij MERJAN zal de Koper informeren omtrent enige vertraging van de levering welke onafhankelijk is van de wil van drukkerij MERJAN.
7.7 Indien de vertraging van de levering de periode van dertig (30) dagen overschrijdt, kan de Koper de Overeenkomst ongedaan maken. In een dergelijk geval dient noch de Koper, noch drukkerij MERJAN de andere partij te vergoeden.
De Koper dient drukkerij MERJAN per e-mail op de hoogte te brengen van de ontbinding van de Overeenkomst. Na ontvangst van de e-mail, zal drukkerij MERJAN het door de Koper reeds betaalde factuurbedrag aan de Koper terugbetalen.


Artikel 8: Ontvangstplicht en Klachttermijn 
8.1 De Koper is verplicht om de producten in ontvangst te nemen, te onderzoeken en vast te stellen of ze al dan niet conform zijn met de bestelling die verricht werd. 
8.2 De professionele Koper heeft tot vijftien (15) dagen na de levering van het betreffende product en/of dienst de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij drukkerij MERJAN in verband met het geleverde product en/of dienst. 
8.3 De niet-professionele Koper heeft tot vijftien (15) dagen na het verstrijken van de periode van zeven (7) werkdagen, zoals bepaald in artikel 3.2, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij drukkerij MERJAN in verband met het geleverde product en/of dienst. 
8.4 Na het verstrijken van de termijn, zoals bepaald in artikelen 8.2 en 8.3, wordt het product en/of de dienst geacht definitief te zijn aanvaard door de Koper als conform, en worden zichtbare gebreken onweerlegbaar vermoed onbestaand te zijn. 
8.5 Eventuele klachten kunnen uitsluitend worden gericht aan het adres van drukkerij MERJAN en dienen vergezeld te gaan van het product, een kopie van de originele leveringsbrief en de factuur. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid van drukkerij MERJAN 
9.1 Zelfs indien de Koper een klacht heeft ingediend binnen de termijnen genoemd in artikelen 8.2 en 8.3, blijft de aansprakelijkheid van drukkerij MERJAN ten opzichte van de gebrekkigheid van een product en/of dienst welke door drukkerij MERJAN is geleverd, beperkt tot de herstelling ervan of, indien herstelling onmogelijk is, tot de vervanging door een gelijkaardig product of de terugbetaling van de aankoopprijs.
9.2 In geen geval is drukkerij MERJAN aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product en/of dienst als gevolg van de gebrekkigheid van dit product en/of deze dienst.

Artikel 10: Herstelling, Vervanging en Terugbetaling 
10.1 Teneinde een herstelling, vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs overeenkomstig artikelen 8 en 9 mogelijk te maken, dient de Koper het product terug te zenden aan drukkerij MERJAN.
10.2 Indien de klacht gegrond wordt bevonden door drukkerij MERJAN, is drukkerij MERJAN gehouden alle verzendingskosten en eventuele herstellingskosten te betalen.
10.3 Indien de klacht ongegrond wordt bevonden, zal drukkerij MERJAN het product terugzenden aan de Koper. Alle verzendingskosten zullen in dat geval voor rekening van de Koper zijn. Drukkerij MERJAN zal de reden van de ongegrondheid van de klacht aan de Koper meedelen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid 
11.1 Doktersvoorschrift.be kan als uitbater van het E-commerce platform dat toegang geeft tot de E-shop van drukkerij MERJAN niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gebrekkigheid aan de producten en/of diensten welke door drukkerij MERJAN aan de Koper worden geleverd.
11.2 Doktersvoorschrift.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de E-shop van drukkerij MERJAN en voor de informatie die zich op de E-shop van drukkerij MERJAN bevindt. Op geen enkele manier is drukkerij Merjan bvba bovendien betrokken partij bij de Overeenkomst die wordt afgesloten tussen de Koper en drukkerij MERJAN.

Artikel 12: Geschillenbeslechting 
Indien de Koper en drukkerij MERJAN een geschil hebben met betrekking tot de inhoud van de E-shop van drukkerij MERJAN of in verband met een bestelling, zullen zij in de eerste plaats proberen om zelf tot een oplossing te komen. In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure, kunnen zowel Koper als Verkoper bovendien beroep doen op de bewijsmiddelen zoals deze zijn omschreven in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 13: Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten 
De Koper is gehouden om alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals onder andere het merkenrecht, welke rusten op de producten en/of diensten die aan de Koper geleverd worden, te respecteren.

Artikel 14: Overdracht 
14.1 Drukkerij MERJAN mag al zijn rechten en plichten ten aanzien van de Koper overdragen aan een derde, op voorwaarde dat hij de Koper hiervan op voorhand informeert.
14.2 De Koper kan in geen geval zijn rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst met drukkerij MERJAN overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van drukkerij MERJAN.

Artikel 15: Verklaring van Afstand 
Het verzuim van één der partijen om één der bepalingen van de Overeenkomst na te leven, brengt niet met zich mee dat voor de toekomst afstand kan worden gedaan van de naleving van deze bepaling. Evenmin kan de wederpartij afstand doen van het recht om naleving van elke bepaling van de Overeenkomst af te dwingen.

Artikel 16: Gehele Overeenkomst
De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken tussen partijen. De Overeenkomst kan alleen gewijzigd worden nadat beide partijen hierin hebben toegestemd en rechtmatige vertegenwoordigers van de partijen de wijziging schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

Artikel 17: Onsplitsbaarheid 
Indien een bepaling van de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

 

Artikel 18: Overmacht 

18.1 In geval van een door de rechtspraak gebruikelijk als geval van overmacht erkend voorval, zal geen der beide partijen aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

18.2 In geval van overmacht heeft drukkerij MERJAN het recht om, naar eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van de Koper op te schorten, dan wel de Overeenkomst met de Koper te ontbinden. Drukkerij MERJAN dient dit voorafgaand aan de Koper mee te delen. Een eventuele betaling van de Koper aan drukkerij MERJAN zal door drukkerij MERJAN aan de Koper worden terugbetaald


Artikel 19: Persoonlijke Gegevens 
Drukkerij MERJAN handelt volledig in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de "Wet" genoemd). De Wet is enkel van toepassing wanneer de Koper een natuurlijk persoon is. De Koper heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien. Daarnaast kan de Koper altijd bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking door drukkerij MERJAN, tenzij de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is. De Koper heeft het recht om onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

Artikel 20: Toepasselijk Recht en Bevoegdheid 
De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en elke betwisting nopens de geldigheid en de uitvoering van de Overeenkomst zal behandeld worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar drukkerij MERJAN zijn zetel heeft, zijn Arrondissement Turnhout.

 

 

 
bottom of page